Image Alt

Перелік документів з організації освітнього процесу

  /  Перелік документів з організації освітнього процесу
 1. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 2. Сертифікати про акредитації освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова (мови) освітнього процесу
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Напрями наукової та\або мистецької діяльності
 11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 12. Результати моніторингу якості освіти
 13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 14. Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
 15. Правила прийому до закладу освіти
 16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 17. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати.
 19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 23. Бюджет закладу освіти
 24. Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього
 25. Звіт про використання та надходження коштів
 26. Інформація про проведення тендерних процедур
 27. Штатний розпис на поточний рік
 28. Концепція розвитку дистанційного навчання у Військовому інституті танкових військ національного технічного університету “харківський політехнічний інститут”
 29. Положення про дистанційну форму навчання у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 30. Положення про Методичну раду Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 31. Положення про Вчену раду Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 32. Положення про редакційну колегію у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 33. Положення про наукову роботу курсантів (студентів) у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 34. Положення про навчально-методичний кабінет Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 35. Положення про систему протидії (запобігання та виявлення) плагіату
 36. Положення про вирішення конфліктних ситуацій 
 37. Інструкція з планування та обліку навчальної, методичної, наукової, науково-технічної, організаційної та інших видів діяльності науково-педагогічних працівників Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 38. Інструкція щодо порядку ведення поточних (звітних) документів з методичної роботи у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 39. Інструкція про порядок розробки, обліку та зберігання навчально-методичних матеріалів у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 40. Методичні рекомендації щодо форм документів для проведення навчальних занять
 41.  Методичні рекомендації щодо особливостей контролю освітнього процесу, вивчення стану справ на факультетах і кафедрах (науково-дослідних лабораторіях) під час проведення усіх видів навчальних занять
 42. Положення про курсантське самоврядування ВІТВ
 43. Антикорупційна програма ВІТВ 2021
 44. Кодекс академічної доброченості
 45. Кодекс корпоративної культури
 46. Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
 47. Положення про групу сприяння академічній доброчесності
 48. Положення про Комісії з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами
 49. Інше

User registration

You don't have permission to register

Reset Password