Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

Image Alt

Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

  /  Підрозділи  /  Екологічна безпека  /  Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

КАФЕДРА ХІМІЇ ТА БОЙОВИХ ТОКСИЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

     ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:

Кафедра веде свій літопис від 30 березня 1994 року, коли у Харківському військовому університеті в складі факультету радіаційного, хімічного,
біологічного захисту та екології спільним
наказом МО та МОН України була створена
кафедра “Бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту”.

На неї було покладено викладання 2-х
навчальних дисциплін: “Бойові токсичні хімічні речовини” і “Засоби індивідуального та
колективного захисту”. Заняття проводилися з офіцерами, які проходили навчання за
 програмою підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня, а також з курсантами ХВУ та студентами Харківського державного університету.

Першим кафедру очолив полковник Баталов Анатолій Іванович. Під його
керівництвом було закладено основи для формування та розвитку навчальних дисциплін, сформовано та відпрацьовано плануючі навчально-методичні
документи з організації навчально-виховного процесу.

Проведена підготовча та організаційна робота дозволила 1 вересня
1994 року розпочати заняття зі слухачами 1 курсу командно-штабного
факультету та студентами Харківського державного університету і
найголовніше – з курсантами 1 курсу факультету. Відразу було розпочато
роботу над створенням нової навчальної дисципліни – “Методи індикації
токсичних речовин”.

У зв’язку з утворенням кафедри забезпечення РХБ захисту Національної академії оборони України (м. Київ) кафедрою у 1998 році було завершено
викладання навчальних дисциплін для офіцерів-слухачів оперативно-тактичного рівня. У цьому році начальника кафедри полковника Баталова А.І. було призначено на посаду начальника факультету РХБ захисту та екології. Кафедру очолив підполковник Василенко Станіслав Іванович.

У 2001 році відповідно до навчальної програми підготовки фахівців військ РХБ захисту на кафедрі було введено дисципліну “Основи біохімії та військової токсикології”. У цьому ж році полковник Василенко С.І. звільнився в запас і кафедру очолив полковник Сахаров Геннадій Володимирович.

Влітку 2002 року відповідно до рішення Міністра оборони України з
метою подальшого інтегрування військової освіти в систему цивільної освіти, кафедра у складі факультету РХБ захисту та екології увійшла до Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України при Національному технічному університеті “Харківський
політехнічний інститут”. На кафедрі було введено нові навчальні дисципліни: “Основи хімії токсичних речовин” та “Біологічна зброя”.

У 2005 році внаслідок організаційно-штатних змін у структурі факультету РХБ захисту та екології з чотирьох кафедр було утворено дві та кафедру
перейменовано на “Екологічної безпеки та засобів захисту”. З цього часу на кафедрі почали викладатися ще 7 навчальних дисциплін хімічного спрямування за програмою підготовки бакалавра напряму “Хімія”.

У 2006 році звільнився в запас полковник Сахаров Г.В. і кафедру очолив кандидат хімічних наук, доцент підполковник Дядченко Владислав
Валерійович.

У 2007 році зі створенням гвардійського ордена Червоної Зірки
факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” кафедра
отримала назву “Бойових токсичних речовин та засобів захисту” та продовжила підготовку курсантів за 14 навчальними дисциплінами. Було розроблено
навчальну дисципліну “Фізичні методи дослідження речовини”.

У 2013 році в результаті удосконалення оргштатної структури факультету кафедру було названо “Кафедрою хімії та бойових токсичних хімічних
речовин”. Після звільнення в запас полковника Дядченка В.В. кафедру очолив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник підполковник
Сакун Олександр Валерійович. З 2016 року були розроблені та почали
викладатися нові навчальні дисципліни “Практика за військовим
спрямуванням” та “Радіаційно, хімічно, біологічно небезпечні обʼєкти”.

У грудні 2017 року на базі факультету військової підготовки НТУ “ХПІ” був створений Військовий інститут танкових військ НТУ “ХПІ” і кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин увійшла до складу факультету
радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки.

У 2018 році факультет РХБ захисту та екологічної безпеки розпочав
підготовку вкурсантів в галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” за освітньо-професійною програмою “Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ”. З цього моменту всі навчальні дисципліни, що викладались на кафедрі за програмою підготовки бакалавра напряму “Хімія” набули військового спрямування.

В цей рік кафедру очолив кандидат технічних наук підполковник
Галак Олександр Валентинович.

З 2020 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент
підполковник Петрухін Сергій Юрійович.

Нині кафедра є структурним підрозділом факультету радіаційного
хімічного біологічного захисту та екологічної безпеки ВІТВ НТУ “ХПІ”.  

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ:

– підготовку за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр” зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” за освітньою програмою “Радіаційний,
хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ”;

– перепідготовку та підвищення кваліфікації висококваліфікованих
фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за державним замовленням.

Сім науково-педагогічних працівників кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, пʼять з них вчене звання доцента.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців військ РХБ захисту за 14 навчальними дисциплінами, з них 11 за освітнім ступенем “бакалавр” та  3 за освітнім ступенем “магістр”

Науково-педагогічними працівниками кафедри було видано більш ніж 250 наукових статей у різних державних та закордонних виданнях, в тому числі і включених до наукометричної бази SCOPUS, вони приймають активну участь у проведенні наукових конференцій і семінарів, є співвиконавцями науково-дослідних робіт за напрямком діяльності факультету. Колективом кафедри
видано 2 підручники з грифами МОН та НТУ “ХПІ”, біля 70 навчальних
посібників за навчальними дисциплінами, які викладаються як на кафедрі так і на факультеті.

Навчально-матеріальна база кафедри відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців відповідного напряму. У двох навчальних корпусах розміщені 6 навчальних лабораторій та 6 спеціалізованих навчальних класів. Обладнано навчальне містечко індикації бойових токсичних хімічних речовин та захисту від зброї масового ураження і відкритий майданчик для відпрацювання нормативів із захисту від зброї масового ураження.  

Наявний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів та
обладнаних навчальних об’єктів адаптовані до характеру професійної
діяльності майбутніх офіцерів та забезпечують формування військово-професійних компетентностей, відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та вимог до посад, на які прибудуть випускники.

Розвиток та вдосконалення наявної матеріально-технічної бази кафедри здійснюється у взаємозв’язку зі змінами в програмах підготовки військових
фахівців відповідно до тенденцій реформування Збройних Сил України. На кафедрі ведеться активна робота по модернізації інформаційного контенту,
його оптимізації, візуалізації технологічних процесів та створення системи
мотивуючого контролю. Інформаційний контент дисциплін кафедри
викладений на платформі MOODLE в системі електронного навчання інституту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

– організація навчання відповідно до вимог стандартів вищої освіти
України, досвіду ведення міжнародних миротворчих операцій, локальних збройних конфліктів, участі підрозділів і частин Збройних Сил України в Операції об’єднаних сил;

– повне та якісне виконання вимог наказу Міністра оборони України від 09.01.2020 року № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

– забезпечення тісної взаємодії із стейкхолдерами під час формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, кваліфікаційних робіт із урахуванням вимог до військового фахівця;

– використання в освітньому процесі сучасних видів, форм навчання,
активних методів проведення занять використовуючи кейс-технологій, системи дослідження та публічних виступів;

– впровадження інтерактивних засобів, заснованих на досягненнях інформаційних і креативних освітніх технологій;

– створення англомовного середовища, що дозволить наростити
практику читання лекцій і проведення занять іноземною мовою;

– підвищення якості та приведення змісту і технологій навчання військових фахівців відповідно до сучасних завдань військ РХБ захисту
Збройних Сил України та стандартів підготовки країн-членів НАТО;

– використання технологій електронного (дистанційного) навчання для підтримання освітнього процесу та супроводження та кар’єрного зростання випускників;

– розвиток методичних навичок та творчих здібностей тих, хто навчається, за рахунок залучення їх до проведення навчальних занять та наукових досліджень;

– постійний і цілеспрямований розвиток, оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази з урахуванням змін в програмах підготовки військових фахівців.

– досягнення сумісності за стандартами НАТО та програмних результатів підготовки фахівців військ РХБ захисту відповідно
до компетентністного підходу у навчанні.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
    User registration

    You don't have permission to register

    Reset Password